Aile ve Miras Hukuku

Kontoğlu & Eren, Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında anlaşmazlıkları optimum süre ve maliyetler ile çözebilmek üzere dava öncesi danışmanlık ve dava takip hizmetlerini sunmaktadır. Büromuzda, yabancılık unsuru taşıyan aile ve miras hukuku ihtilaflarında ilgili kararların tanıma ve tenfizi konusunda hukuki destek sağlamaktadır.

Bilişim Hukuku ve Verilerin Korunması

Kontoğlu & Eren, e-ticaret ve medya faaliyetleri de dâhil olmak üzere internet üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin hukuki hizmetler sunmaktadır. Kontoğlu & Eren müvekkillerine, bilişim hukuku, veri koruma ve unutulma hakkı konuları hakkındaki mevzuatın mevcut ve dinamik yapısına uygun olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermeye ehildir. Ekibimiz veri koruma ve gizlilik politikalarının düzenlenmesi ve uygulanması alanlarında hizmetler sunmaktadır. Veri koruma yasaları hakkında deneyimli ekibimiz, veri koruma ve gizlilik ile ilgili olarak farklı hukuki düzenlerin mevzuatına göre verilerin üretilmesi, toplanması, işlenmesi, yayılması, yurt dışına aktarılması ile ilgili hukuki işlemlere ilişkin hizmetler dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık, önleyici hukuk ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

Deniz Taşımacılığı, Deniz Ticareti ve Ulaşım

Kontoğlu & Eren gemilerin deniz sefer kuralları ile ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını oluşturan Deniz Ticaret Hukuku ve Deniz Taşıma Hukuku ile ilgilenmektedir. Bu kapsamda tüzel ve gerçek kişilere uyuşmazlıkların çözümü ve ihtilaflarının giderilmesi amacıyla avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Enerji Ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Kontoğlu & Eren Hukuk Bürosu’nda, ulusal ve çok uluslu şirketlere piyasadaki gelişmeler ve yasal değişiklikler ışığında, maden ve metal, petrol ve gaz, enerji ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki proje ve yatırımlara ilişkin izin ve lisans başvurularının hazırlanması ve takibi, lisans ve izin yenilenmesi, devredilmesi, tadil edilmesi ve piyasa ihaleleri ile ilgili anlaşmaların her aşamasında hukuki danışmanlık, önleyici hukuk ve dava takip hizmetleri sunulmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Şirket ve işletmeler için sundukları ürün ve hizmetlerin korunması, gelişen teknoloji ve büyüyen global piyasa ile büyük önem kazanmıştır. Kontoğlu & Eren, fikri ve sınai mülkiyet kapsamında, lisans anlaşmaları ve franchising sözleşmeleri de dâhil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet kapsamında anlaşmaların hazırlanması ve müzakeresi aşamalarında hizmet sunmaktadır. Ekibimiz fikri ve sınai mülkiyete ilişkin hukuki danışmanlık, önleyici hukuk ile fikri ve sınai hakların korunması için gerekli hukuki, cezai ve idari davaların ve süreçlerin takibini gerçekleştirerek müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

İcra İflas Hukuku

Kontoğlu & Eren, alacağını tahsil etmede hukuki yardım alma ihtiyacı içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin her türlü alacaklarının icra takibi ile tahsili veya şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuki yollara başvurmaları aşamasında süreç takibi yaparak hukuki destek sağlamaktadır. Büromuz nezdinde icra ve iflas takiplerinden doğan her türlü dava ve sair işlemlerin gerçekleştirilmesi için hukuki danışmanlık, önleyici hukuk ve dava takip hizmetleri sunulmaktadır.

İdare Hukuku

Kontoğlu & Eren Hukuk Bürosu’nda, kamu yararını temsil etmesi dolayısıyla üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış olan idare karşısında bireylerin hak ve hürriyetlerinin dengelenmesi için, idare hukuku kapsamında yapılan başvuruların danışmanlığı, idari işlem ve eylemlere karşı ilk derece mahkemelerinde ve Danıştay’da iptal-tam yargı davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması hizmetleri sağlanmaktadır.

İlaç ve Sağlık Hukuku

Tıbbi hizmet alan ve bu hizmeti sunanlar arasındaki hak ve yükümlülükler sağlık hukuku kapsamında ele alınır. Tarafları hasta ve hekim olabilmekle birlikte devlet kurumlarının da müdahil olabileceği karma bir hukuk dalı olan Sağlık Hukuku; Sağlık Bakanlığı teşkilat ve yönetimi, Ceza hukuku ve İdare hukuku gibi alanlarla yakın ilişki içerisindedir. Kontoğlu & Eren sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan sorumluluklarına, hasta ve hekim haklarına ilişkin hukuki destek ile ilaç sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve benzeri diğer sağlık kuruluşlarına hukuki danışmanlık, önleyici hukuk ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.

İnsan Hakları Hukuku

Hukuk büromuz bünyesinde insanın insan olmaktan kaynaklanan, doğuştan gelen haklarının korunması için temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen şahıs adına iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecini yürütmektedir. Kontoğlu & Eren Hukuk Bürosu, insan hakları ile ilgili konularda müvekkillerine hukuki görüş vermekle birlikte başvuru işlemlerini ve başvurunun takibini yürütmektedir.

İş Hukuku

Büromuz, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, işçilerin sadakat ve gizlilik yükümlülükleri, iş sözleşmeleri ve kazalarından kaynaklanan tazminatlar, başta olmak üzere iş hukukuna ilişkin müvekkillerine hukuki danışmanlık, önleyici hukuk ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.

Kamu İhale Hukuku

Kontoğlu & Eren, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulayacakları esas ve usuller hakkında ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanacak sözleşmelerin hukuki sonuç ve etkileri konusunda hukuki görüş vermektedir. Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal alımları, hizmet alımları ve yapım işlerinde uygulanacak esas ve usuller geniş mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Kontoğlu & Eren Hukuk Bürosu, ihaleler alanındaki mevzuat ve gelişmeleri yakından takip ederek müvekkillerine ihalelerin hazırlık süreci, şartnameleri ve ihale işlemleri hakkında etkili şekilde hizmet sunmaktadır. Kamu ihale hukuku kapsamında ihaleyi yapan kuruma itiraz, Kamu İhale Kurumuna itiraz, İdare ve Danıştay’da iptal davası ve uğranılan zararlar için tam yargı davalarının takibi hukuk büromuz bünyesinde sağlanmaktadır.

Kamu- Özel Ortaklığı (PPP)

Türkiye’de gelişmekte olan kamu özel sektör işbirliği, özel sektörün kamu yatırımlarında yatırımcı olarak yer almasını sağlayan, devlet ile özel hukuk tüzel kişisi arasında ortaya çıkabilecek risklerin paylaşıldığı bağlayıcı bir sözleşmeye dayanan işbirlikleridir. Bu ortaklık planında, kamu kullanımına tahsis edilecek yatırımları özel hukuk tüzel kişileri üstlenmekte, ayrıca bunlar finans, tasarım, yapım ve bakımdan da sorumlu tutularak yönetim ve denetim açısından sorumluluklar ve risklerin paylaştırılması amaçlanmaktadır. Kontoğlu & Eren, kamu-özel ortaklığıyla sunulacak projelerin temeli olan sözleşmelerin hazırlanması, ihale süreçlerinden projelerin başlamasına ve akabinde projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile sonrasında meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü aşamalarında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Kamulaştırma Hukuku

Kontoğlu & Eren kamulaştırma hukuku kapsamında, adli yargıda görülmekte olan kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları, acele kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları ve idari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davaların takibini yapmaktadır.

Sigorta Hukuku

Kontoğlu & Eren Hukuk Bürosu tarafından, kişiler ile sigorta şirketi arasında çıkacak uyuşmazlıklarda tarafların menfaatlerinin süratli ve isabetli bir şekilde sağlanması için en etkin yol olan Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru ve izleyen sürecin takibine ilişkin hizmet sunulmaktadır

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Kontoğlu & Eren hukuk bürosu ulusal ve çok uluslu şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şirketlerin günlük faaliyetlerinin yanı sıra kurulma, birleşme ve devralma, bölünme, tür değiştirme, tasfiye, ticari sözleşmeler, rekabet, emlak, inşaat, yatırım, nakliyat, taşımacılık ve özelleştirmelere ilişkin hukuki danışmanlık, önleyici hukuk ve dava takip hizmetleri sunulmaktadır.

Tahkim ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Kontoğlu & Eren; adli ve idari uyuşmazlıklara ilişkin, müvekkillerin menfaatlerinin muhafazası için en uygun çözüm yollarının incelenmesi, savunma stratejilerinin belirlenmesi ve çekişmenin usul ve maddi hukuk kurallarına göre analizi sonucunda yol haritası oluşturulması hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktadır. Büromuz, başta yatırım tahkimi ve ticari tahkim olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yolları aracılığıyla kişiler ile diğer kişi, kurum ve devletler arası ihtilafların halli üzerine hizmet vermektedir.

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Kontoğlu & Eren yabancı ülke vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçiş sürecine ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması, çalışma veya oturma izinlerinin alınması başta olmak üzere Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel ve maddi haklarını korumak amacıyla kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti de büromuz nezdinde sunulmaktadır.